Commonologie

Cultuur is een verzamelnaam voor het geheel aan maatschappelijke bewegingen uitgedrukt in dingen, symbolen, rituelen en waargenomen vormen. Het is daarom enigszins overbodig om te stellen dat: “If there is any conclusion to be drawn, it might be this: the future of culture will have to be common, or there will be no culture at all.” Maar niet te gauw doorgebladerd want wat deze conclusie wil is dat we alert zijn op het ontstaan en samenhang van menselijke uitingen: verkeer, communicatie, voortgang. Het idee dat cultuur te zeer van boven – autoritair, hiërarchisch – is gestructureerd wordt in deze visie tegenwicht geboden door de bottom-up gedachte en het concept van ‘de commons’. Het citaat komt uit de publicatie ‘The rise of the common city’ (2022), waarin de onderzoekers het culturele leven weer willen terugbrengen naar waar ze als gemeenschappelijke beleving vandaan komt. Ze poneren het gemeenschappelijke als ervaring en als bemiddelende activiteit centraal tussen staat en markt. Deze logica wordt onder meer door Thijs Lijster verder uitgebouwd in zijn publicatie ‘Wat we gemeen hebben’ (2022) dat onlangs genomineerd werd voor de Socratesbeker 2023. Het onderwerp is echter al een tijdje aan het rondzingen vanwege de relatie met de openbare ruimte die in het geding is, de mogelijke creatieve interventies van kunstenaars, de kritiek op staat en neoliberalisme en de alternatieve (innovatieve) ontwikkelingen op het gebied van transitie-experimenten.

In de periode 2020-2022 is er bijvoorbeeld een project geweest van een groep rond de Rietveld Amsterdam dat zich concentreerde op het Zeeburgereiland “een nieuwbouwbuurt aan de oostkant van de stad, en zal resulteren in een ’toolkit’ met recepten voor ‘commoning’. Sensationeel resultaat was de bijdrage van RAAAF die een van de rioolsilo’s omtoverde in een geluidswerk dat speelde met alle zintuigen en het gevoel van eenheid en verbondenheid. Unieke ervaringen die vervolgens leidde tot “an exclusive embodied experience, while opposed to participation art, paradoxically lead to the essential ingredient of commoning: sharing. Shared experience.” Deze oplossing, is de motivatie, kan tevens een gereedschap zijn voor herbestemming van vergelijkbare leegstaande locaties. Commonologie is dan ook een progressieve herstelling van sociale ruimte, cultureel erfgoed en economische ideologie.

* In Antwerpen is er het Culture Commons Quest Office (CCQO) aan de Universiteit (Arias) dat gespecialiseerd is in commons-vraagstukken. Het Amsterdamse ‘Contemporary Commoning’ is een initiatief van Jeroen Boomgaard en René Boer: “In het Nederlands wordt ook wel het niet zo bekende woord ‘de meent’ gebruikt, en tijdens dit onderzoek bedacht iemand de mooie vertaling ‘bekommeren’, omdat het ook gaat om zorg voor elkaar. Uiteindelijk kozen we in het onderzoek vaak voor ‘vormen van gezamenlijkheid’.

———- + ———

Geplaatst in Cultuurkritiek, Filosofie

Menschenfrieden

Bij Kunstplaza Schurer exposeren 11 kunstenaars, met een professionele of amateur achtergrond. Een deel komt uit Duitsland en het andere deel uit Nederland. De titel geeft al aan dat het thema gaat om vrede. Een onderwerp dat gezien de geschiedenis tussen beide landen de nodige bizarre herinneringen kan oproepen. Zeker met een opening op Bevrijdingsdag 5 mei. Maar ook met het oog op de meer recente gebeurtenissen in Oekraïne, zoals Johan Schurer in zijn introductie terecht opmerkte. Burgemeester Marco Out, met ketting, opende de expositie en wees op het waarom dat kunst juist de uitdrukking is van vrede en vrijheid. Ook Out noemde Oekraïne waarbij hij opmerkte dat bij zijn gesprekken met vluchtelingen in Assen hem opviel dat er onder hen opvallend veel kunstzinnige talent aanwezig bleek te zijn. De expositie laat overigens een grote verscheidenheid aan werken zien dat niet een specifieke lijn vertoont. Of het moet zijn de intrigerende voorkeur voor precies die vrije keus van een persoonlijk onderwerp, van landschap tot portret tot figuurstudie.

——— + ———-

Geplaatst in Cultuurkritiek

ongewoon muziek

Er zijn grofweg drie uitvoeringspraktijken. Het individuele, het groepsportret en de publieke performance. Veel hangt af van het kader waarin het optreden plaatsvindt. Afgezien van de huisgebonden repetities vind ik een informele omgeving te prefereren. Zo zag ik half april een zeer prettig optreden van het Asser folklore-orkest Musikanti. Een inderdaad tot weemoed stemmende muziek die me zeer beviel. Veel Oost-Europese invloeden die me deden denken aan meer bekende orkesten als Fanfare Ciocârlia, of Goran Bregovic. Haastig zocht ik thuis naar een cd van Gogol Bordello. In de week daarop liep ik argeloos door de stad om in de drukke Oudestraat twee  blazers tegen te komen. Hartverwarmend en jolig. De straat is van hen, van ons allemaal op dat moment.

——— + ———

Geplaatst in Cultuurkritiek, Visual

Soubriquet: mythische affaires

Hoe kom je tot een immaterialistische beschouwing? 

Dit is de draad: na het lezen van een verhaal over Dante en Beatrice flirt een vlinder voor mijn voeten. Ik denk aan een atalanta maar het blijkt een dagpauwoog.  De Atalanta is door de Deense entomologist J.C.Fabricius in de vroege 19e eeuw gearchiveerd als familielid Vanessa atalanta. Bijna honderd jaar daarvoor in 1726 publiceerde Jonathan Swift een gedicht dat heet Cadenus and Vanessa. Een soort liefdesafscheid van de Iers-Nederlandse burgemeestersdochter Esther van Hombrigh die hij de bijnaam Vanessa gaf. Deze Vanessa Esther laat in 1723 een deel van haar erfenis na aan George Berkely.

George Berkeley blijkt een zeer sociaal ingesteld filosoof te zijn geweest met aandacht voor de spirituele én lichamelijke gezondheid van de lokale Ierse bevolking. Wat in zijn theoretisch werk mij als lezer enigszins tegenstaat is het feit dat het zo religieus en kerkgebonden lijkt. Berkeley was immers in functie de ‘Bishop of Cloyne’ (Cork, Ierland) en zette zich af tegen zogenaamde ‘free-thinkers’ die religie juist afwezen. Hij schreef echter hoogst interessante dingen over bestaan en reikwijdte van concepten en kennisprincipes. Een andere vorm van vrijdenkerij. (Wordt vervolgd)

——- + ———

Geplaatst in Filosofie

Compare – polen

1)Amper 30 seconden had hij de pocketnovelle doorgebladerd. Prompt sloot hij het boek en trok zijn schoenen aan voor zijn dagelijkse routine door het park. Daar zat hij een tijdje op een bank in de zon en keek op eerbiedige afstand naar Vanessa die midden op het geasfalteerde pad om en om de vleugels spreidde en weer vouwde. Straks zou hij de novelle opnieuw ter hand nemen. Kijken of er nog meer te genieten viel dan hetgeen Arnon in het NRC, Xandra in de Groene of Hans voor Bazarow was ingevallen.

2)16.30 uur. Er was inderdaad sprake van een geëigende recap, van een wereldberoemde liefdesgeschiedenis, van leeftijdsverschil, van talige procedures en hoe kunst het leven soms overbiedt. Maar niemand scheen (voor de vorm) extra benieuwd te zijn geweest naar de structuur. Terwijl, hoe dan ook, het had iets weg van een bewijsvoering zoals we die in oudfilosofische geschriften kunnen tegenkomen. Alsof de schrijver ermee wilde aantonen dat het een oefening betrof in waarneming. Een reconstructieve oefening van een toegewijde beschouwer.*

*JM.Coetzee, De Pool, 2023

Geplaatst in Filosofie

Archieven in aanbouw

Afgelopen dinsdag 11 april bezocht ik in Minerva Groningen een conferentie getiteld Layered: Mapping Global Design Histories. Gedurende deze dag hielden een aantal kunstenaars korte pitches over hun recente werk dat zich kenmerkte door artistic research, grafische vormgeving en vooral hun persoonlijke relatie met Oost-Europa. Wat de conferentie extra meebracht was de aandacht voor het methodisch archiveren van de ontwerppraktijk in groter cultureel verband. Dat wil zeggen buiten de bestaande canonieke standaarden om. 

‘S middags interviewde Andrea Stultiens, zelf kunstenaar en archivist, twee mensen over de vormgeving van hun archief. Moe Elhossieny sprak over zijn Arabic Design Archive. Deze tendeert naar een uitgebreide preservering van de ontwerpgeschiedenis binnen het Arabische taalgebied. De andere spreker, Anna-Maria Kucherenko, archiveert op een andere, essayistische manier. Vanuit een kunsthistorische interesse maakt ze een beeldende keuze van Oekraïens design ‘in context’ oftewel, gevonden in oude boeken en documenten. Curator van deze conferentie was Michiel Teeuw.

Door de nadruk op “niet-westers’ grafisch design moest ik denken aan de schrijver Dubravka Ugrešić die, volgens de Groene van 30 maart 2023, haar archief heeft aangeboden aan het Allard Pierson Museum/ Bijzondere Collecties, Amsterdam. In dat artikel werd een lezing aangehaald waarin ze sprak over “de angst om buitengesloten te worden” die mensen tot tegengestelde – “verzet of aanpassing” – keuzes drijft. Hetgeen haar tot een buitenbeen maakte en waardoor ze zich genoodzaakt voelde om ‘in exile’ te gaan. Die persoonlijke ervaring lijkt, methodisch, veel op wat ik deze middag vernam en die meer aandacht verdient omdat het recente Europese geschiedenis betreft. 

Het volgende, hier relevante, citaat komt uit het redactionele naschrift. “De vergetelheid, die uiteindelijk het lot is van de meeste schrijvers, maar van schrijvers van ‘kleine’ talen net iets meer, en van vrouwelijke schrijvers nog weer iets meer, hield Ugrešić de laatste jaren zeer bezig”.

Vergelijk Layered: defkaresearch.com/overig-nieuws/

Geplaatst in Cultuurkritiek

Corporealisme

In het interviewboek ‘Ruimte Maken’ stelt Marjan Slob dat ze uitgaat van het lichaam in plaats van alleen intellectuele cognitie (p.23). Het deed me onmiddellijk denken aan  Susan Sontag die ook de nadruk legde op het fysieke aspect van kennisverwerving. Ze verwijst daarbij in haar dagboeknotities direct naar Sartre en Merleau-Ponty (p.156). De term ‘embodied knowledge’ was in 1965 nog niet fähig. Marjan Slob heeft flinke kritiek op de persoon Sartre. Sontag blijkt in haar werkmethoden juist erg intellectualistisch én activistisch. Meer dan mijn vluchtige indruk van haar ‘Against Interpretations’ destijds opleverde. Slob ziet zich uiteindelijk als mediator van actuele tegenstellingen. Dat lijkt me inderdaad dé urgente opgave voor het huidige tijdvak: het samengaan van uitersten nemen als vertrekpunt. Ook dat vereist een lichamelijke,  én een persoonlijke, inzet: geen (digitale) aannames maar een aanspreekbare aanwezigheid. Zie Maxim Februari, Doe zelf normaal, 2023.

Het oeuvre van Susan Sontag is daarom instructief. Het toont zowel de omslag, het naderend inzicht als het samengaan van soms schijnbaar contradictoire methodieken. Nieuwsgierigheid kenmerkt haar betrokkenheid bij de kunsten dat vervolgens leidde tot een ferme cultuurkritiek en politiek engagement. Haar lijfelijke realisme lijkt soms in competitie met  de beeldende mogelijkheden van literaire metaforen, maar de aandacht voor taal en beeldgebruik, de vervlakkende grens tussen feit en fictie, is voorbeeldig.

*Jannetje Koelewijn, Ruimte maken voor het andere. Het denken van Marjan Slob, 2023. Susan Sontag, Zoals de geest gebonden is aan het vlees. Dagboeken en aantekeningen 1964-1980, 2012. Maxim Februari, Doe zelf normaal, 2023. Tiare van Paridon, Waarom ziektemetaforen niet vermeden hoeven worden, Hardhoofd 2020.

Geplaatst in Filosofie

UvhN, innovatief, creatief

Kijken naar kunst en praktisch doen, bijvoorbeeld tekenen. Dat is niet alleen stimulerend en recreatief, maar ook gezondmakend wordt weleens beweerd. De Universiteit van het Noorden (UvhN) zet in op, en subsidieert, het bevorderen van innovatief onderzoek en noemt expliciet “de creatieve sector, toerisme en vrije tijd en de vitaliteit van de leefomgeving”. Valt die creativiteit en vitaliteit onder het thema “van zorg naar positieve gezondheid” als éen van de vier Ris3 transitiethema’s of valt het erbuiten? Of kunnen we ze bij alle vier onderbrengen afhankelijk van hoe innovatief interessant we het onderzoek transporteren?

De Uitvoering van het UvhN legt de nadruk op samenwerking en een gezamenlijke kennistransferorganisatie, bijvoorbeeld maar niet alleen: “Nationaal biedt de UvhN kansen voor samenwerking rondom de derde cyclus in het hbo en de hiertoe beoogde pilot Professional Doctorate (PD). De unieke samenwerking van het hbo en het wo in de UvhN biedt hiervoor veel mogelijkheden, bijvoorbeeld met betrekking tot samenwerking in het opleidingstraject van PhD- en PD-kandidaten.” In het geval van kunstopleidingen bestaat er al zoiets, zie GRASP Groningen, maar niet in Friesland of Drenthe, of waarom ook. Hoe decentraal wil je het hebben?

In de Kennisagenda en kadernotitie van het UvhN wordt geschreven over “gezamenlijke hybride onderzoeksgroepen” van de deelnemende hbo- en wo-instellingen. Dit zijn Hanze, Rug, Stenden, Umcg en Van hall larenstein. Ook is er sprake van een Aanjaagfonds voor ondersteuning van bestaande initiatieven. Op 3 april jongstleden werden er twee toegekend: “De gehonoreerde projecten van ronde #1; ‘TransPlant‘; platform for TRANSition to a PLANT-Based society’, ‘Digitale geletterdheid en inclusie; de basis voor brede welvaart’ en ‘Interacties in de klas en mentale gezondheid van kwetsbare leerlingen’ ontvingen van Erica Schaper een cheque waarmee zij een significante impuls kunnen geven aan hun project.”

De UvhN moet de drie noordelijke provincies omvatten vooral ook buiten de stad Groningen. De resultaten of althans delen van het onderzoek zou dan toch ook in die provincies zichtbaar moeten worden. Op de site van het UvhN is daar nog weinig van te merken. Uiteraard afgezien van het reguliere programma van de partners zoals in het geval van de Hanze University waar dit wel het geval is.

Geplaatst in Cultuurkritiek

Vaderlands denken

Vorig jaar mocht ze nog de Socratesbekernominees interviewen, dit jaar is ze zelf Denker des Vaderlands, Marjan Slob. Dat worden een paar interessante jaren vol gedachte-experimenten. Zelf noemt ze dat ‘ruimtelijk denken’ en daarover werd ze door Jannetje Koelewijn geïnterviewd. Deze zijn gepubliceerd in het boekje – Ruimte maken voor het andere. Ik weet niet zo goed wat ik van de cover moet vinden. Dat laat ik graag aan anderen over.

Dit jaar zijn Guido van der Knaap, Thijs Lijster, Gijs van Oenen, Miriam Rasch en Peter Venmans genomineerd. We geven Gijs van Oenen alvast 5 sterren voor zijn – Culturele veldslagen: Filosofie van de culture wars. Opvallen doen Miriam Rasch en Thijs lijster die volgens ons vorig jaar ook al werden genomineerd. Op 12 april wordt de winnaar bekendgemaakt, live op Kunststof radio, vanaf 19.00 live met ook weer interviews.

in April. Thema van de Maand van de Filosofie 2023 is Weerloos en Waardevol. Centraal staat: “Wat is de waarde van zaken die niet te meten zijn? Heeft waarheid een prijs? Hoeveel is vriendschap waard? Hoe weerloos is schoonheid? En hoe waardeert de natuur de menselijke maat? Standaardvragen. Alsof die menselijke maat wel te meten is. Iemand de maat nemen klinkt weinig vrolijk.

Geplaatst in Filosofie

Over schoonheid

Nu het Drents Museum gesloten is tot 16 april vanwege uitgebreide onderhoudswerkzaamheden, lijkt nu het goede moment om nogeens terug te komen op de argumentatie rondom de tentoonstelling ‘Sterven in schoonheid – De wereld van Pompeï en Herculaneum’. 

In de tekstborden wordt op nadrukkelijke wijze geponeerd dat wij anders tegen schoonheid aankijken dan in de klassieke oudheid. Was destijds schoonheid “iets wat echte invloed heeft en directe gevolgen”, “voor ons is ‘smaken verschillen’ een prima samenvatting van een discussie over schoonheid”. Er wordt hier wat al te makkelijk gesproken over wij als vanzelfsprekend en over schoonheid als onbepaalde eenheid. Schoonheid blijkt immers regelmatig juist aanleiding te zijn tot discussie, tot onenigheid en is dus direct invloedrijk. De inrichting van deze tentoonstelling is daar een direct voorbeeld van. 

In de tekstborden is er ook sprake van dat in de Romeinse tijd de overheid bepaalt wat schoonheid is. Het zou zomaar kunnen dat een heleboel mensen daar dus heel anders over denken, bijvoorbeeld “vrouwen, slaafgemaakte mensen en personen zonder burgerschap”.  Op de vraag wie tegenwoordig bepaalt wat wij mooi moeten vinden geeft het museum zelf “de smaakpolitie” als antwoord. Deze politie zou bestaan uit influencers, bekende nederlanders, grote merken. Opnieuw wordt hier de mening van een museumbezoeker alvast eenkennig ingevuld. Bovendien nogal tegenstrijdig met eerstgenoemde ‘samenvatting’ dat smaken verschillen. Geen zin in een debat over esthetiek ?

Eind 2023 gaat de nieuwe expositie-inrichting van het DM open met de titel Labyrinthia. Het wordt een “spectaculaire”, “magische ontdekkingsreis door vijftien zalen in het historische gebouwencomplex van het museum”. Vanaf de kano van Pesse tot en met Vincent van Gogh. Inclusief veel multimediatechnieken. Een van de vijftien zalen van de nieuwe opstelling heet Zaal van de Schoonheid en biedt de bezoeker “een volstrekt unieke beleving”. Hier wordt bij het betreden van de collectiepresentatie meteen duidelijk gesteld dat de aanwezige objecten (een vorm van) Schoonheid karakteriseren. Hoe mooi is dat!

Geplaatst in Cultuurkritiek